9. Vineri – Săptămâna De Rugăciune

Judecata finală și dragostea lui Dumnezeu

A treia solie îngerească

Solia celui de-al treilea înger constituie un avertisment dat cu intenția de a-i convinge pe oameni să evite soarta celor răi, trecând de partea Mielului. Acest avertisment puternic ne descrie scopul principal al judecății finale. Se folosesc în continuare un limbaj și niște imagini foarte puternice: „…Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului” (Apocalipsa 14:10).1

JUDECATA FINALĂ ȘI CRUCEA

Verbul grecesc basanizo („a tortura”, „a chinui”) transmite o idee de-a dreptul respingătoare pentru majoritatea oamenilor de astăzi. Verbul desemnează o durere fizică/mentală intensă, asupra căreia persoana în cauză nu are niciun fel de control (cf. 2 Petru 2:7,8). În Apocalipsa, acest cuvânt este folosit pentru a descrie durerea sfâșietoare pe care o simte o femeie în timpul nașterii (Apocalipsa 12:2). În cazul celor răi, se folosește o formă de viitor pasiv a verbului – „va fi chinuit”. Întrebarea este cine sau ce anume îi chinuie. Pentru a găsi răspuns la această întrebare vom analiza limbajul și pasajul acesta în detaliu.

ÎNAINTEA/ÎN PREZENȚA MIELULUI

Cei nelegiuiți sunt chinuiți „înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului”. Imaginea de aici ni-i prezintă pe cei nelegiuiți care experimentează o durere intensă în prezența îngerilor și a Mielului. Imaginea lui Isus, care este însoțit de îngeri, își are rădăcinile în Vechiul Testament în pasaje care Îl prezintă pe Dumnezeu venind însoțit de îngeri pentru a-i judeca pe cei răi și pentru a-Și salva poporul (Deuteronomul 33:2; Zaharia 14:9). În Noul Testament, această imagine descrie realitatea vizibilă și glorioasă a revenirii lui Hristos. La a doua Sa venire, Hristos va fi însoțit de îngerii Săi (Matei 16:27; 25:31,32; Marcu 13:26,27). Aceasta va fi cea mai glorioasă apariție a lui Isus înaintea oamenilor și oricine Îl va vedea (Apocalipsa 1:7); ei vor sta în prezența Lui (cf. Apocalipsa 6:16,17). Apocalipsa 14:10 nu descrie a doua venire a lui Isus, când doar cei care sunt în viață Îl vor vedea. Aici, îngerul împrumută limbajul folosit pentru venirea lui Hristos ca să ne informeze că, în timpul judecății finale, Hristos Se va descoperi pentru ultima oară celor nelegiuiți din toate veacurile și heruvimului căzut.

MIELUL ȘI CRUCEA

Evanghelia veșnică ne prezintă întocmai natura iubitoare a lui Dumnezeu care este mereu orientată spre alții.

Nu ar trebui să neglijăm faptul că limbajul celui de-al treilea înger este foarte precis. Cei nelegiuiți stau înaintea Mielului, nu în fața Împăratului împăraților și nici măcar înaintea Domnului. Atunci când privesc în sus, ei Îl văd pe Hristos ca fiind Mielul lui Dumnezeu care, pe cruce, a descoperit lumii iubirea infinită pe care o are Dumnezeu pentru toate făpturile Sale. În Apocalipsa, imaginea Mielului junghiat este o ilustrație vizuală a Evangheliei mântuirii prin credința în moartea ispășitoare a lui Isus (Apocalipsa 5:9). Evanghelia veșnică ne prezintă întocmai natura iubitoare a lui Dumnezeu, care este mereu orientată spre alții. Isus a declarat: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii”, pe unii pentru mântuire (Ioan 3:14,15), iar pe alții pentru judecată (Apocalipsa 14:10). În Curtea de Judecată a lui Dumnezeu, cei nelegiuiți și puterile întunericului sunt aduși înaintea celei mai profunde manifestări a dragostei lui Dumnezeu care a fost vreodată descoperită în istoria cosmică.

Privind la Miel, ei își dau seama că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al dragostei și al dreptății și că acest conflict cosmic nu a fost justificat. Ellen White scrie despre momentul în care tronul lui Hristos se ridică deasupra zidurilor Noului Ierusalim, iar ei Îl văd, și „deasupra tronului este descoperită crucea”2. Ea mai scrie că „păcătoșii vor sta condamnați în fața descoperirii de pe Calvar și a Victimei ei misterioase”3. Am putea de aici să tragem concluzia că ceea ce-i chinuie pe cei nelegiuiți este descoperirea dragostei lui Dumnezeu prin intermediul Mielului. Această dragoste trezește în ei un simțământ de vinovăție și se văd pe ei înșiși exact așa cum sunt, în timp ce își dau seama că sunt despărțiți de un Dumnezeu atât de minunat. Această durere va fi de-a dreptul sfâșietoare. Am putea spune că dragostea lui Dumnezeu, descoperită prin jertfa Mielului, care umple inima poporului lui Dumnezeu cu bucurie și recunoștință, va umple inima celor nelegiuiți cu o durere și cu o vinovăție cumplite. Dacă ar fi acceptat darul mântuirii oferit lor prin Miel, ar fi scăpat de judecata condamnării. Descoperirea Mielului față de cei nelegiuiți va aduce conflictul cosmic la o rezolvare pașnică.

ARMONIE UNIVERSALĂ

În timpul judecății finale, cea mai convingătoare dovadă pe care o va da Dumnezeu celor nelegiuiți, lui Satana și demonilor lui la Curtea Sa de justiție va fi dragostea Lui care s-a sacrificat pe cruce prin Mielul junghiat. De fapt, este singura dovadă care va fi prezentată și este suficientă. Puterea ei de convingere nu poate fi înțeleasă pentru că va ține întregul Univers unit de-a lungul veșniciei. Privind la Victima jertfită, forțele răului vor recunoaște și vor mărturisi că Dumnezeu este într-adevăr drept în judecata Lui împotriva lor și că merită să moară, întrucât aceasta le-a fost alegerea.

Ioan a anticipat acest moment când a scris: „Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: «Ale Celui ce șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor»” (Apocalipsa 5:13; cf. Iuda 14, 15). Universul întreg va mărturisi la unison „spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:11). În ultima bătălie, Universul va fi curățat de prezența puterilor întunericului și de rezultatul lucrării lor. Apoi „am văzut un cer nou și un pământ nou” (Apocalipsa 21:1).

CONCLUZIE

Dragostea este cea care încadrează conflictul cosmic. Înainte de apariția păcatului, Universul vibra într-o armonie desăvârșită prin puterea dragostei, iar înainte de încheierea acestui război, dragostea este aceea care aduce lucrurile din nou într-o armonie desăvârșită. În centrul soliilor celor trei îngeri se găsește această relatare uimitoare de proporții cosmice, pe care întreaga lume are nevoie să o audă pentru a se pregăti pentru venirea lui Hristos. Biserica nu ar trebui să cruțe niciun efort pentru a pune fiecare învățătură pe care o deține, mai ales escatologia ei, și fiecare acțiune în slujba Evangheliei veșnice a mântuirii prin credința în Mielul lui Dumnezeu (cf. Apocalipsa 14:12). Acesta este mesajul Domnului către lume, și el ar trebui să fie exemplificat prin cuvintele și faptele noastre.Note de subsol: 1 Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. 2 Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 666. 3 Ellen G. White, Viața lui Iisus, p. 58.

Întrebări pentru meditație

1. Cum putem împărtăși cu oamenii echilibrul perfect care este între dragostea și dreptatea caracterului lui Dumnezeu?

2. Discutați următorul citat din prelegerea de astăzi: „Dragostea este cea care încadrează conflictul cosmic.” Cum influențează acest lucru umblarea noastră zilnică cu Isus?

3. Cum putem împărtăși cel mai bine cele trei solii îngerești cu următoarea generație de adventiști?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.