7. Miercuri – Săptămâna De Rugăciune

Evanghelia distruge întreaga opoziție

A doua solie îngerească

În cartea Apocalipsa, acțiunile puterilor întunericului imită acțiunile lui Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu are trei îngeri care predică lumii Evanghelia (Apocalipsa 14:6-12), iar balaurul are trei spirite demonice care merg la împărații pământului să-i adune pentru ultima confruntare cu Mielul (Apocalipsa 16:13,14). Mesajul celui de-al doilea înger se bazează pe acest tipar de gândire. Dumnezeu are un oraș, iar balaurul își face și el unul: cetatea Babilon. Babilonul predică oamenilor un mesaj care este o contrafacere a adevăratei Evanghelii, motiv pentru care acesta nu va învinge.

BABILONUL ȘI MIELUL

Cel de-al doilea înger aduce o veste bună: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei” (Apocalipsa 14:8). În continuare, vom privi mai atent la principalele elemente ale acestui mesaj.

BABILONUL ANTIC ȘI HERUVIMUL CĂZUT

Totul a început într-o „câmpie în țara Șinear” (Geneza 11:2), un alt nume pentru Babilon, desemnând regiunea sudică a Mesopotamiei. După Potop, oamenii au decis să construiască aici un oraș numit Babel, cu un turn care să ajungă până la cer (versetul 4). În relatarea biblică, substantivul „babel” provine din verbul ebraic balal, care înseamnă „a amesteca”, indicând faptul că babel înseamnă „confuzie”. Relatarea ne prezintă un proiect care îi unește pe oameni într-un scop comun. Este vorba despre faptele și realizările omenești ce-și au rădăcina într-o preocupare pentru autoconservare, despre o ambiție omenească inimaginabilă, care încearcă să pună stăpânire peste pământ și peste ceruri – peste tot. Este o ambiție de proporții cosmice, care presupune construirea unui oraș cosmic, un oraș care, fiind independent de Dumnezeu, avea să întrunească cele mai importante două sfere ale existenței, pe cea omenească și pe cea divină. Babilonienii numeau acest oraș bab-ilani, „poarta zeilor”, probabil pentru că cetatea era considerată un oraș cosmic în care oamenii de pe pământ erau puși în legătură cu zeii din ceruri. Această istorie biblică ne prezintă un act de răzvrătire față de voința lui Dumnezeu pentru oameni (Geneza 9:4-7; 11:4;). Proiectul acesta de construcție și scopul său unificator au luat sfârșit când Dumnezeu, Cel neinvitat, a intervenit pentru a modifica rolul unificator al limbajului omenesc (Geneza 11:7,8).

Mândria și autosuficiența Babilonului ajung la maturitate în Isaia, când Domnul prevestește judecata asupra Babilonului, reprezentat de regele său (Isaia 14:3-23). Pasajul folosește cele mai puternice ambiții ale heruvimului decăzut pentru a descrie ambițiile și dorințele împăratului Babilonului, prin aceasta descoperind stricăciunea interioară a heruvimului: „Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor (…) voi fi ca Cel Preaînalt»” (versetele 13, 14). Într-un fel sau altul, aceeași ambiție s-a cuibărit și în inima omenească. Cu toate că Babilonul istoric a căzut, ambițiile heruvimului sunt încă vii, iar în timpul sfârșitului el va încerca să și le împlinească.

BABILONUL DIN TIMPUL SFÂRȘITULUI ȘI HERUVIMUL CĂZUT

Natura și scopul Babilonului antic sunt acum folosite pentru a ilustra Babilonul de la sfârșitul timpului. În Apocalipsa, Babilonul este, în primul rând, o trinitate necurată. Este format din trei puteri care s-au unit pentru a aduce la îndeplinire scopurile heruvimului căzut (Apocalipsa 16:13). Acestea sunt: balaurul, care pare să-și asume rolul lui Dumnezeu (ex: Apocalipsa 13:2,4), fiara care se ridică din mare, care Îl imită deseori pe Hristos (ex: Apocalipsa 1:8; 13:14;) și fiara care se ridică din pământ, numită și profetul mincinos, care imită lucrarea Duhului Sfânt (ex: Apocalipsa 13:13; 19:20;). În interpretarea istoricistă a profețiilor apocaliptice, fiara care iese din mare reprezintă biserica creștină din timpul Evului Mediu, fiara din pământ este creștinismul protestant american, iar balaurul este spiritismul – bazat pe ideea păgână a nemuririi sufletului, prin care Satana va face minuni înșelătoare (Apocalipsa 16:13,14).

În al doilea rând, Babilonul este o imagine culminantă a creștinismului apostat din timpul sfârșitului, o imagine de dimensiuni globale. Aici se găsește o parte din biserica Laodiceea, care nu a ascultat sfatul lui Hristos de a deschide ușa și de a se întoarce la El (Apocalipsa 3:14-22). Pentru că este bogată (Apocalipsa 18:3,11-13) și are o îmbrăcăminte scumpă (versetele 16 și 19), nu are nevoie de bogăția și haina pe care Hristos le oferă tuturor – de bogăția Evangheliei (Apocalipsa 3:18). Fiarele care alcătuiesc Babilonul nu sunt fiarele opresiunii socioeconomice din societățile moderne, ci o variantă decăzută a creștinismului care se va opune poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului (Apocalipsa 13:15).

În al treilea rând, Babilonul vine înaintea lumii cu o evanghelie falsă. Această cetate „a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei” (Apocalipsa 14:8). Forța care conduce Babilonul este patima/dorința, și nu o minte luminată de Duhul Sfânt. Prin faptul că dă altora vinul desfrânării spirituale, Babilonul este asemănat cu o soție neloială, sugerând lipsa de credincioșie față de Domnul. În Vechiul Testament, necredincioșia lui Israel față de Dumnezeu a constat în alianțele pe care poporul le-a încheiat cu alte țări pentru a se salva (Ezechiel 16:26-29) și în acceptarea practicilor și credințelor religioase ale altor popoare (Ieremia 2:20,21; Ezechiel 6:9; 16; 23); ambele erau exprimări ale apostaziei (Psalmii 106:35-39). În Apocalipsa, Babilonul caută susținerea împăraților pământului (Apocalipsa 17:12,13) și susține amăgirile și închinarea balaurului (Apocalipsa 13:4). În al patrulea rând, în procesul constituirii Babilonului de la sfârșitul timpului, balaurul atrage lumea necreștină pentru a o uni în jurul convingerilor creștinismului apostat. Lucrul acesta este cu siguranță o provocare dificilă, deoarece pământul este plin cu o multitudine de religii globale, puteri politice antagonice, tipare de gândire contradictorii și chiar ateism și secularism. Cea mai eficientă cale prin care diavolul și-ar putea atinge scopul ar fi prin folosirea fenomenelor supranaturale. Cu greu se poate găsi o cale mai eficientă de a denatura loialitatea oamenilor decât o experiență supranaturală care pare de netăgăduit. Apocalipsa ne vorbește despre înfăptuirea unor mari minuni de către balaur și agenții săi, care vor produce schimbări pe harta socială, politică și religioasă a lumii, schimbări care par acum imposibil de anticipat (Apocalipsa 13:13,14).

BIRUINȚA MIELULUI

Ce oferă Babilonul mai exact lumii? Ei bine, îi oferă propria cale spre mântuire prin predicarea unei evanghelii false. Dumnezeu oferă lumii Evanghelia salvării prin Miel, iar Babilonul îi oferă vinul său. Vinul este deseori folosit ca simbol pentru binecuvântările mântuitoare ale lui Dumnezeu. Babilonul oferă urmașilor săi vinul propriilor sale „binecuvântări mântuitoare”, anume, imoralitatea spirituală. În Vechiul Testament, vinul este numit „sângele strugurelui” (ex: Deuteronomul 32:14), un simbol extraordinar pentru sângele/viața lui Isus. În timpul Cinei, Domnul le-a oferit ucenicilor vinul care reprezenta viața Sa, oferită pentru iertarea păcatului (Matei 26:28) – vestea bună a Evangheliei. În Evanghelia după Ioan, Isus oferă sângele Său ca singura sursă de viață pentru păcătoși (Ioan 6:53,54; cf. Ioan 19:34). Oferind locuitorilor pământului vinul său, Babilonul transmite o evanghelie falsă, recomandată prin intermediul unor minuni extraordinare realizate de balaur și de agenții săi (Apocalipsa 13:13,14; 16:13,14). Evanghelia aceasta este denumită „vinul … [adică] mânia curviei [învățăturile ei apostate]” (Apocalipsa 14:8). Acestea reprezintă denaturarea planului divin pentru rasa umană, prin urmare înseamnă imoralitate/infidelitate spirituală.

Rasa umană va fi polarizată ca urmare a confruntării Evangheliei mântuirii prin Hristos cu evanghelia falsă a salvării prin balaur/heruvimul căzut.

Ceea ce-i înfrânge nu este un atac din partea Leului, ci jertfa și lucrarea Mielului care a fost junghiat pentru păcatele noastre.

Rezultatul final va fi căderea Babilonului. Aceasta se va întâmpla în două etape. Prima este de natură spirituală și urmează să aibă loc mai târziu. Se va întâmpla atunci când apostazia care a început de timpuriu în istoria bisericii va atinge punctul culminant prin reunificarea creștinismului apostat. Babilonul nu va exista în deplinătatea lui până când nu va avea loc acest eveniment. Cea de-a doua cădere va fi la a doua venire a lui Hristos și va avea ca rezultat înfrângerea finală a Babilonului. Apostolul Ioan scrie că la vremea aceea „cetatea cea mare [Babilonul] a fost împărțită în trei părți” (Apocalipsa 16:9).

Trinitatea nesfântă nu poate rămâne unită înaintea Mielului (cf. Gen. 11:8). „Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui” (Apocalipsa 17:14). Cei răi vor căuta să se ascundă de „mânia” Mielului (Apocalipsa 6:16). Ceea ce-i înfrânge nu este un atac din partea Leului, ci jertfa și lucrarea Mielului care a fost junghiat pentru păcatele noastre. Mielul este întruchiparea Evangheliei și iese învingător din acest conflict.

CONCLUZIE

Babilonul nu este încă prezent în lume în toată plinătatea lui. Așa cum am arătat, apostazia a început de timpuriu în biserica creștină și va atinge punctul culminant cu puțin timp înainte de venirea lui Hristos (2 Tesaloniceni 2:1-10). Este important să observăm ce se întâmplă cu relația dintre protestanți și catolici, mai ales influența crescândă pe care catolicii o au în anumite zone ale lumii, chiar și în rândul religiilor necreștine.

Lumea se schimbă cu repeziciune și ar trebui să ne așteptăm la și mai multe schimbări, mai ales de natură spirituală. Între timp, datoria noastră este să predicăm Evanghelia lui Isus Hristos ca fiind singura cale spre mântuire, avertizând lumea cu privire la ceea ce stă înaintea noastră. „În anumite aspecte putem avea mai puțin de spus despre puterea Romei și despre papalitate, însă ar trebui să prezentăm ceea ce au scris apostolii și prorocii sub inspirația Duhului lui Dumnezeu.”2Note de subsol: 1 Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. 2 Ellen G. White, Sfaturi pentru scriitori și redactori, p. 65.

Întrebări pentru meditație

1. Cum putem evita un mod de gândire „babilonian” în viețile noastre?

2. De ce este solia despre căderea Babilonului o veste bună pentru cei care Îl urmează pe Miel oriunde merge?

3. Citim mereu despre știri „false”, iar Apocalipsa ne prezintă o trinitate falsă care caută să imite Trinitatea Scripturii. Cum putem evita să fim înșelați de această trinitate falsă?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.