6. Marți – Săptămâna De Rugăciune

Închinați-vă Creatorului

Evanghelia veșnică din mesajul primului înger

Mesajul ceresc predicat de primul înger trebuie să răsune în lumea întreagă, făcând către toți oamenii un apel urgent de a se teme, de a da slavă și de a se închina Creatorului (Apocalipsa 14:7). Închinarea ne duce în inima conflictului cosmic, provocându-ne să ne închinăm Creatorului, și nu heruvimului căzut (cf. Matei 4:9), a cărui dorință permanentă este de a-L deposeda pe Dumnezeu de o parte din creația Sa. În mijlocul acestui conflict, închinarea reprezintă proba de foc.

ÎNCHINAREA – EXPRIMAREA LOIALITĂȚII FAȚĂ DE MIEL

Verbul grecesc tradus prin „a (se) închina”, din Apocalipsa 14:7, este proskuneo, care în mod literar înseamnă „a se pleca”, sau „a se prosterna”. Când este folosit în cazul oamenilor, denumește un omagiu, însă când este folosit în raport cu Dumnezeu, verbul implică o înclinare atât a trupului, cât și a sufletului, ca exprimare a renunțării la eul nostru căzut, pentru a găsi în El întregirea ființei noastre, centrul și scopul vieții. Închinarea ne îndreaptă spre două atitudini importante.

ÎNCHINARE CA MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ

Ființele cerești cad în fața tronului lui Dumnezeu și I se închină spunând: „Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile” (Apocalipsa 4:11).1 Aceste ființe mărturisesc faptul că se închină lui Dumnezeu, Creatorul, și îi invită pe oameni să li se alăture în închinare. Actul închinării este în esență o mărturisire de credință în Dumnezeu, pe care-L declarăm Creatorul nostru. Această mărturisire de credință este adânc înrădăcinată în ființa noastră prin intermediul Duhului Sfânt și este exprimată prin cuvinte și fapte; este plecarea întregii noastre ființe înaintea lui Dumnezeu, într-o supunere absolută (cf. Romani 10:9,10). De fapt, închinarea la Creator are mult de-a face cu viața pentru că El este sursa vieții. De aceea, închinarea înseamnă a fi acasă, deoarece ne aflăm în prezența Tatălui nostru care, printr-un act iubitor de creație, ne-a dat viață. Acest lucru explică de ce în Biblie doar aceia care sunt în viață Îl pot lăuda pe Dumnezeu (Psalmii 115:17,18). Viața creată Îl percepe pe Acela care este Viața și se pleacă înaintea Lui în recunoștință și din dragoste. Acest fel de închinare nu este un lucru pe care îl facem ocazional, ci este vorba despre o viață trăită în permanență în prezența Domnului, umblând împreună cu El în umilință.

Închinarea înseamnă a fi acasă deoarece ne aflăm în prezența Tatălui nostru.

Ioan vede de asemenea ființele cerești care cad înaintea Mielului spunând: „Vrednic ești Tu [Mielule] … căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam (Apocalipsa 5:9). Închinarea este o mărturisire de credință în Hristos care, în calitate de Răscumpărător, ne-a făcut niște făpturi noi (Ioan 3:7; 2 Corinteni 5:17). Răscumpărarea implică faptul că lumea creată de Dumnezeu la început a fost afectată de heruvimul căzut și că oamenii s-au îndepărtat de casă. Apoi, Fiul lui Dumnezeu a coborât pe o planetă cu ființe centrate doar pe ele însele, pentru a le aduce acasă (cf. Isaia 53:6), înapoi la Sursa vieții. Viața, odată pierdută, ne este acum oferită din nou prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos și, astfel, mărturisim înaintea Universului că El este Răscumpărătorul nostru, plecându-ne înaintea Lui într-o închinare plină de recunoștință.

MĂRTURISIREA LOIALITĂȚII

Închinarea înseamnă mărturisirea loialității față de Dumnezeu, ca Răscumpărător și Creator al nostru. Presupune trecerea noastră de partea lui Dumnezeu în acest conflict cosmic și de aceea este un act de răzvrătire față de puterile întunericului. La fel ca Daniel (Daniel 6:10) și ca cei trei prieteni ai lui (Daniel 3:16-18), urmașii Mielului nu sunt intimidați de balaur. Pentru că nicio creatură nu deține viața prin ea însăși, ea nu-și poate păstra singură viața, cu atât mai puțin viața unei alte ființe. De aceea, închinarea la heruvimul căzut, ca expresie a loialității, înseamnă a alege moartea. Poporul credincios al lui Dumnezeu are „răbdarea sfinților” și păzește „poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Închinarea la Dumnezeu în calitate de Creator și Răscumpărător al lor se manifestă în viețile lor prin ascultare față de poruncile lui Dumnezeu și prin păstrarea credinței în Hristos, ca Răscumpărător al lor.

Poruncile menționate în Apocalipsa sunt, în mare parte, Cele Zece Porunci (Exodul 20:1-17). Chemarea de a ne închina lui Dumnezeu este o chemare la ascultare față de prima poruncă (Apocalipsa 14:7); apelul de a nu ne închina icoanei fiarei ne cheamă să păzim a doua poruncă (versetul 9); iar condamnarea fiarei pentru că rostește hule împotriva Numelui lui Dumnezeu ne cheamă să păzim cea de-a treia poruncă (Apocalipsa 13:6). Imperativul de a ne închina „Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor” (Apocalipsa 14:7) folosește un limbaj și idei care se găsesc în porunca a patra (Exodul 20:11), arătând importanța acesteia în problema închinării. „Dacă Sabatul ar fi fost păzit în mod universal, gândurile și sentimentele omului ar fi fost îndreptate spre Creator, ca obiect al reverenței și închinării, și nu ar mai fi existat vreun om idolatru, ateu sau necredincios.”2

Sabatul nu este doar un memorial al Creației, ci și un memorial al Celui care, prin Hristos, a creat totul. Pentru balaur este esențial să dea la o parte acest memorial pentru totdeauna. Lucrul acesta explică de ce „problema Sabatului va fi în centrul Marii Lupte, în care întreaga lume va fi implicată”3 .

În acest moment, respingerea poruncii a patra ia cel puțin două forme. Prima vine din partea creștinismului apostat, care a dat la o parte Sabatul zilei a șaptea promovând păzirea duminicii. Cea de-a doua vine din lumea studiului științelor naturale. Teoria evoluției a îndepărtat din mintea multor oameni de știință și a altor cercetători existența unui Dumnezeu Creator transcendental, dar personal, iar Sabatul, ca memorial al Creatorului, a fost ignorat. Conform acestor oameni, nu există niciun Creator și nu este nevoie de vreunul, pentru că tot ceea ce vedem este rezultatul unor procese naturale care au avut loc la întâmplare și fără niciun scop.

Mulți creștini au încercat să împace teoria evoluției cu credința creștină, susținând că Dumnezeu a creat prin intermediul unui lung proces de evoluție care a implicat luptă, suferință, supraviețuire și moarte. Însă acest Dumnezeu nu seamănă deloc cu Dumnezeul biblic iubitor, care este Creator și Răscumpărător. Acesta este contextul în care primul înger îi cheamă pe toți să se închine lui Dumnezeu; este o problemă de viață și de moarte.

CONCLUZIE

Conflictul este în desfășurare și preocuparea fundamentală este foarte clar identificată: cine este vrednic de închinare? Doar Dumnezeu, care a creat totul prin Hristos și ne-a răscumpărat prin Miel, este vrednic de închinare. Doar însăși Izvorul vieții poate crea și recrea viața prin răscumpărare. Atunci când ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și a Mielului în închinare, mărturisim că acest lucru este adevărat.Note de subsol: 1 Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. 2 Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 438. 3 Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, vol. 7, p. 979

Întrebări pentru meditație

1. Meditați la această declarație din prelegerea de azi: „Actul închinării este, în esență, o mărturisire de credință.” Cum poate acest concept să îmbogățească închinarea noastră?

2. De ce este așa de important să înțelegem legătura dintre închinare și Creație?

3. Gândiți-vă la câteva metode creative și interactive prin care putem împărtăși mesajul primului înger semenilor noștri care cred în evoluționism.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.