4. Duminică – Săptămâna De Rugăciune

Apelul dragostei

Evanghelia veșnică din solia primului înger

Îngerii au coborât pe dealurile Betleemului aducând vestea bună a nașterii Mântuitorului (Luca 2:8-11), iar acum, cu puțin timp înainte de venirea lui Hristos, îngerii vin din nou pentru a predica puterea mântuitoare a Evangheliei veșnice. De fapt, în cadrul mesajului celor trei îngeri (Apocalipsa 14:6-12), Evanghelia este ca o copertă: este menționată la început (versetul 6), iar la sfârșit găsim credința în lucrarea mântuitoare a lui Isus – îndreptățirea prin credință (versetul 12). Primul înger predică Evanghelia în contextul judecății finale a lui Dumnezeu, cel de-al doilea anunță triumful Evangheliei veșnice în contextul colapsului evangheliei false a Babilonului (versetul 8), iar cel de-al treilea anunță judecata finală, când forțele răului vor recunoaște dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, care sunt descoperite prin Miel (versetul 10).

EVANGHELIE, DRAGOSTE, CONFLICT

Accentul pus pe Evanghelie, pe care îl găsim în mesajul celor trei îngeri, ne arată că, „dintre toți cei care se declară creștini, adventiștii de ziua a șaptea ar trebui să fie primii care Îl înalță pe Hristos înaintea lumii”1 – o provocare cu adevărat importantă. Vom sublinia în continuare trei caracteristici ale Evangheliei din prima solie îngerească.

EVANGHELIA VEȘNICĂ A DRAGOSTEI DIVINE

Evanghelia este veșnică pentru că a fost concepută de mintea divină din veșnicie și a fost descoperită în cursul istoriei prin Isus Hristos (Romani 16:25,26; Coloseni 1:26,27). Este veșnică pentru că nu poate fi schimbată și are mereu aceeași putere mântuitoare. În Apocalipsa, Evanghelia cuprinde tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus Hristos, inclusiv moartea Sa înlocuitoare, învierea (Apocalipsa 1:18), înălțarea (Apocalipsa 12:5), domnia (Apocalipsa 4 și 5), lucrarea Sa de mijlocire din ceruri (Apocalipsa 8:3,4), precum și revenirea Lui în slavă pentru a încheia lucrarea de salvare a poporului Său și pentru a-i judeca pe cei nelegiuiți (Apocalipsa 1:7; 14:10; 19:11; 22:20). Ioan ne conduce chiar în inima Evangheliei care este descoperită pe cruce prin Hristos.

În Apocalipsa, Mielul este întruparea Evangheliei.

Evanghelia apare prima oară la începutul cărții Apocalipsa, când Ioan oferă o doxologie pentru Hristos: „Ale Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său…” (Apocalipsa 1:5).2 Ceva ce depășește înțelegerea oricărei ființe s-a întâmplat, iar acest lucru este o veste bună! Este vorba despre dragoste și despre sânge, despre Dumnezeul care a mers prin valea umbrei morții pentru a face ispășire pentru noi, spălându-ne de păcatele noastre. Aceasta este dragostea divină care se descoperă, devine vizibilă în cursul istoriei. Observați că verbul este folosit la timpul prezent – „care ne iubește” –, indicând fluxul constant al dragostei divine care curge către noi. Conform lui Ioan, această dragoste unică a fost manifestată prin moartea pe cruce a Fiului Său (observați trecutul – „ne-a spălat”). Dragostea, luând forma unei jertfe sângeroase, a zdrobit puterea păcatului și ne-a eliberat pentru a-L sluji pe Dumnezeu.

MIELUL ȘI EVANGHELIA

Cu toate acestea, Mielul junghiat este personajul care se află în centrul mesajului mântuitor al Apocalipsei. Prima Sa apariție în această carte este dramatică și măreață. Dumnezeu stă pe tronul Său glorios, ținând în mână o cărticică pecetluită care nu poate fi deschisă decât de Mielul care a fost junghiat (Apocalipsa 5:1-6). Îngerul Îl numește „Leul” din seminția lui Iuda, un titlu mesianic (versetul 5), însă când Ioan se întoarce să vadă Leul, vede un Miel care „părea junghiat” (versetul 6).

Vestea bună este că Leul va distruge dușmanii lui Dumnezeu devenind Miel, un Miel care Se jertfește. Într-adevăr, găsim aici putere și forță, dar este forța Mielului care a fost junghiat, cu alte cuvinte, puterea dragostei lui Dumnezeu care este descoperită la cruce.

Când cei care stau în jurul Tronului Îl văd pe Miel, cad înaintea Lui să I se închine în timp ce cântă: „Vrednic ești Tu… căci ai fost junghiat și ai răscumpărat, pentru Dumnezeu cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam” (versetul 9). Vedem din nou alăturate cele două elemente – sângele și răscumpărarea – prin care Dumnezeu le oferă păcătoșilor pocăiți un viitor glorios.

În Apocalipsa 14:9-15, poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului stă înaintea tronului lui Dumnezeu și al Mielului, lăudându-L și fiind gata pentru a-L sluji. Ei stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea Mielului pentru că „ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului” (versetul 14). Sacrificiul Mielului nu doar că îi răscumpără pe oameni, dar îi și spală de păcatele lor.

De fapt, răscumpărarea înseamnă răscumpărare de sub puterea păcatului, făcându-ne în stare să stăm în prezența lui Dumnezeu și să-L slujim. Pentru că jertfa Mielului îndeplinește această eliberare glorioasă, putem acum să ne alăturăm Mielului în conflictul cosmic împotriva balaurului pentru „a-l birui prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor” (Apocalipsa 12:11). Apar aici două elemente într-o ordine adecvată: biruința, care este posibilă prin jertfa lui Hristos, și mărturisirea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin intermediul Mielului. În Apocalipsa, Mielul este întruparea Evangheliei veșnice.

EVANGHELIA ȘI CONFLICTUL

Predicarea Evangheliei apare în contextul unui conflict. Face parte din istoria unei răzvrătiri care a început în Cer (Apocalipsa 12:7,8) și care a atras și rasa umană (Geneza 3:1-8). Pe măsură ce sfârșitul acestui conflict se apropie, balaurul se pregătește să învingă poporul lui Dumnezeu prin înșelăciune și persecuție (Apocalipsa 13:13-15). El unește creștinismul apostat (versetele 1-17) și, prin mesajele celor trei spirite demonice (spiritism), obține sprijinul împăraților pământului (Apocalipsa 16:13,14). În același timp, prin mesajele celor trei îngeri, Dumnezeu Își strânge poporul din timpul sfârșitului din orice neam, seminție, limbă și norod (Apocalipsa 14:6-12) pentru a se pregăti pentru revenirea lui Hristos (versetele 14-20). În acest conflict final, biruința este posibilă doar prin sângele Mielului (Apocalipsa 12:11).

CONCLUZIE

Evanghelia trebuie predicată pe tot pământul, fiind singura soluție la conflictul cosmic. Cei trei îngeri „îi reprezintă pe cei care primesc adevărul și prezintă lumii Evanghelia cu putere”3. Aici descoperim ceea ce reprezintă inima mesajului advent – Evanghelia. Nu trebuie să ne lăsăm distrași de la a predica suficiența sângelui Mielului prin cuvinte și fapte.

Trebuie să avem o înțelegere clară a Evangheliei, dar este de asemenea nevoie să îi permitem să ia ființă în noi, transformându-ne în oameni iubitori care slujesc altora. Bisericile și instituțiile noastre ar trebui să fie locuri unde dragostea Mielului să fie manifestată prin vieți dedicate Lui în întregime.

Întrebări pentru meditație:

1. De ce este atât de important să vedem Evanghelia din soliile celor trei îngeri?

2. Îți este teamă de vestirea judecății din Apocalipsa? De ce da sau de ce nu?

3. Cum putem transmite eficient mesajul Apocalipsei despre Miel și despre Evanghelie într-o lume seculară?Note de subsol: 1 Ellen G. White, Evanghelizare, p. 188. 2 Cu excepția cazurilor când se specifică altceva, citatele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. 3 Comentariul biblic adventist, vol. 7, p. 979.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.