3. Sâmbătă după-amiază – Săptămâna De Rugăciune

Mesajul celor trei îngeri

AUREL NEAȚU

Încă din fragedă pruncie, mulți credincioși adventiști au văzut simbolul celor trei îngeri din Apocalipsa pe clădirile bisericilor noastre. Am crescut având în fața ochilor imaginea îngerilor care înconjoară globul pământesc, fie că o vedeam pe peretele din spatele amvonului, însoțită de cuvintele: „Temeți-vă de Dumnezeu”, fie că era afișată în relief pe frontispiciul lăcașelor de cult. A fost un simbol emblematic pentru anii dinainte de 1989.

Astăzi, mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14 este un element adventist de identitate vizuală globală. Sigla oficială a bisericii, prin cele trei flăcări din jurul globului pământesc, reprezintă același mesaj, o marcă înregistrată a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Dincolo de logoul din documentele oficiale sau de grafica asociată cu numele bisericii, ce înseamnă pentru noi, ca denominațiune, cele trei solii îngerești?

UN MESAJ ORIGINAL

Vă provoc să ne verificăm cunoștințele biblice din Vechiul și Noul Testament. Cu excepția bine cunoscutului pasaj din Apocalipsa 14:6-11, unde mai găsim în Biblie trei mesageri cerești ducând un mesaj public?

Chemarea unor mari oameni ai lui Dumnezeu, precum Moise sau Ghedeon, a fost făcută de un singur înger și în prezența unui singur om. Cu Ilie, Avraam și David, tot un înger a vorbit. Nașterea lui Samson și cea a lui Ioan Botezătorul au fost vestite în aceeași manieră. Chiar și nașterea Domnului Hristos a fost anunțată Mariei și, separat, lui Iosif de către un înger. După nașterea pruncului Isus, lucrurile au început să se schimbe. Pe dealurile Betleemului, „un înger al Domnului s-a înfăţișat înaintea lor [păstorilor], și slava Domnului a strălucit împrejurul lor.” Mai târziu, „împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu” (Luca 2:9,13).

Prezența mai multor îngeri nu a adus rezultatele dorite. Din nefericire, la câțiva kilometri de Betleem, în Ierusalim, cel mai probabil s-a putut observa lumina răspândită de vizitatorii cerești, dar cântecul lor nu a stârnit ecouri. „Vestea despre vizita îngerilor la păstori fusese dusă la Ierusalim, dar rabinii o socotiseră ca fiind neimportantă pentru preocupările lor.” – Ellen White, Hristos, Lumina lumii, p. 62

Cu toate acestea, la mii de kilometri distanță, anunțul îngerilor a produs efecte. „În acea noapte, când slava lui Dumnezeu se revărsa pe dealurile Betleemului, magii au văzut pe ceruri o lumină misterioasă. Când lumina s-a stins, o stea luminoasă a apărut și zăbovea pe cer. Nu era nici stea fixă, nici planetă, iar fenomenul a trezit cel mai viu interes. Acea stea era o grupă depărtată de îngeri luminoși, dar magii nu știau lucrul acesta.” – Ibidem, p. 60

Spre deosebire de vestirea primei veniri a Domnului Isus, cartea Apocalipsa informează că a doua Sa venire va fi vestită prin apariția a trei îngeri, în mod simbolic reprezentați în zbor deasupra lumii, așa încât să fie văzuți de toți. Mesajul acestora este pentru toate neamurile, în toate limbile. Mi se pare o scenă unică în toată Biblia.

UN MESAJ UNIVERSAL

Companiile multinaționale în dezvoltare își doresc filiale în cât mai multe țări. Mulți cuceritori au visat să stăpânească cea mai mare parte din lume, dacă nu tot pământul. În zilele noastre se vorbește adesea de un guvern mondial, o organizație pe care omul nu a reușit niciodată să o construiască.

Până acum, nu s-a mai întâmplat ca toți oamenii să primească același mesaj, structurat ca o informație vitală, cu implicații majore pentru viața aceasta și în același timp pentru veșnicie. Iar faptul devine cu atât mai copleșitor cu cât înțelegem că, niciodată până în zilele noastre, lumea nu a avut atât de mulți locuitori, de ordinul miliardelor.

Ca să înțelegem că aceasta este misiunea bisericii noastre, apostolul Ioan reia tema în Apocalipsa 18:1-2: „Am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui”. Să-I cerem lui Dumnezeu în rugăciune această putere de a răspândi Evanghelia veșnică pe tot pământul.

UN MESAJ ACTUAL

Primul mesaj îngeresc se opune evoluționismului. Evoluționismul este o concepție generalizată, acceptată în universitățile țărilor creștine. El este promovat în sistemul modern de învățământ și se opune cronologiei biblice.

Așadar, primul înger anunță creaționismul, într-o manieră credibilă, la o scară internațională. Ce fel de vestitori vor fi cei ce reușesc să convingă lumea că Dumnezeu a creat planeta? Societatea este astăzi preocupată de mediu și de criza climatică a planetei. Îngerul vorbește despre Creatorul cerului, al pământului și al izvoarelor apelor. Cele două mesaje în concurență vor ajuta semenii noștri să decidă. Cât de important este ca educatorii adventiști, cadrele medicale adventiste și intelectualii din biserică să contribuie la argumentarea învățăturii creaționiste. Îmi doresc ca și prin această prelegere, inima dumnealor să fie încălzită pentru a culege descoperirile științifice care validează Biblia. Acesta este adevărul prezent.

Mesajul primului înger nu este o rugăminte, ci o avertizare dată în termenii unei porunci, cu imperative: „Temeți-vă de Dumnezeu”, „dați-I slavă”, „închinați-vă Celui ce a făcut”. Doar creștinii cu un comportament excelent pot aduce o mărturie credibilă în fața lumii, că a sosit ceasul judecății. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca mărturia noastră să fie bine primită.

Al doilea mesaj îngeresc reprezintă o informație de actualitate – prăbușirea Babilonului, o cetate producătoare a unei băuturi alcoolice cunoscute în toată lumea și consumată de toate națiunile. Este vorba despre căderea unei domnii a răului, numită simbolic „Babilon”. Ea reprezintă un amalgam de teorii adevărate și false și o credință a incertitudinii împletită cu imoralitatea, oferită ca manifestare a libertății.

Babilonul reprezintă religia care nu are nimic de-a face cu Dumnezeu și cu voia Lui, ci Îl folosește doar ca pretext, omul fiind de fapt în centru. Ellen White identifică Babilonul cu biserica Romei, dar și cu bisericile protestante care îi urmează exemplul (vezi Ellen White, Gânduri despre cartea Apocalipsa, pp. 220, 221, ediția online).

Intuim în limbajul simbolic și în asocierea mânie – adulter – alcool un tablou cu dependențe, droguri și vicii. Găsim aici și sursa unică de influențare a întregii lumi, acea cultură răspândită universal, nu doar în rândul ultimei generații. Mesajul este actual pentru că vorbește despre globalism și corupție generalizată. Merită să observăm că, spre deosebire de ceilalți doi îngeri, acesta, al doilea, nu menționează numele Divinității și nu dă nicio avertizare. El pur și simplu informează, lăsându-l pe următorul să completeze.

CU GLAS TARE

Și al treilea înger strigă cu „glas tare”. Îngerii nu șoptesc, pentru că mesajul Evangheliei nu trebuie să fie diluat sau răspândit cu timiditate. Ultimul înger vine cu cel mai lung anunț, pare amenințător și este cel mai complicat, având un limbaj codificat. În special vorbește despre un Dumnezeu mâniat și ne avertizează cu privire la o pedeapsă iminentă.

Cititorul obișnuit cu temele Bibliei își va aminti scena pedepsei din Geneza, când trei soli cerești au coborât să inspecteze cele mai nelegiuite cetăți ale vremii. Vizita s-a încheiat cu „foc și pucioasă” (Geneza 19:24 și Apocalipsa 14:10). Despre aceasta, Noul Testament spune că este „pedeapsa unui foc veșnic”, (Iuda 1:7) termeni similari fiind în Apocalipsa: „fumul… se suie… în vecii vecilor”. Scenele sunt foarte diferite. În Geneza, trei îngeri raportează și pedepsesc. În Apocalipsa, Dumnezeu trimite trei îngeri și așteaptă. Dumnezeu este îndurător. Avertizează despre același foc, dar așteaptă. Răspunsul ne aparține fiecăruia.

UN APEL LA UNITATE

Prezentarea crainicilor cerești, unul după altul, care strigă, creează impresia unui singur discurs, rostit de mai multe voci, din partea aceluiași Domn. Ei lucrează în unitate și aceeași unitate este cerută și din partea noastră.

„În Cuvântul lui Dumnezeu nu se află niciun sfat și nicio aprobare pentru aceia care consideră că solia îngerului al treilea îi face să creadă că trebuie să se izoleze. Puteți să fiți convinși de acest fapt. Numai concepțiile unor minți nesfințite ar putea să încurajeze o stare de dezbinare. Ideile fanteziste ale oamenilor ar putea să li se pară corecte în propriii ochi, dar ele nu sunt adevăr și nici neprihănire.” – Ellen White, Solii alese, vol. 3, p. 7

VESTIREA ÎNGERILOR – DOVADA INDISCUTABILĂ

Când ne gândim la cele trei solii îngerești sau privim simbolul lor lângă numele bisericii noastre, să ne amintim că Dumnezeu are un mesaj pentru cei care trăiesc în vremea sfârșitului. Cuvintele lui Dumnezeu sunt transmise de reprezentanții săi umani, dar înveșmântați cu putere cerească. Vrei și tu să fii un ambasador divin, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu?

Dumnezeu Își trimite îngerii să ne însoțească pentru a vesti Evanghelia în toată lumea. La fel cum, la Sinai, îngerii au fost prezenți la darea Legii (Fapte 7:52; Deut. 33:2), puterile cerești îi vor însoți pe cei care înalță Legea lui Dumnezeu și au credința lui Isus. „De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2:1-3).

Întrebări pentru meditație:

1. Ce înseamnă pentru tine mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14?

2. De ce mesajul lor este atât de actual pentru lumea de astăzi?

3. În ce fel trăirea și propovăduirea acestui mesaj poate întări unitatea bisericii?

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.