2. Sâmbătă dimineața – Săptămâna De Rugăciune

Soliile îngerești și misiunea bisericii

Dumnezeu ne cheamă să mergem

TED WILSON

În fiecare secol, Dumnezeu a dat poporului Său o misiune specială. În timp ce modul în care această misiune trebuie îndeplinită poate varia, scopul este mereu același – de a-i aduce pe oameni într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu, relație care va dura pentru totdeauna.

Cu mai bine de două mii cinci sute de ani în urmă, Dumnezeu a chemat un tânăr la o misiune importantă care a continuat și după moartea lui, străbătând veacurile până la noi și mergând chiar mai departe. Stând neînfricat în curțile împăraților, Daniel era o lumină strălucitoare, în timp ce se afla în slujba unor oameni din cele mai influente poziții, pentru că trăia în prezența Împăratului împăraților, care „descoperă tainele” și „face cunoscut ceea ce se va întâmpla” (Daniel 2:29).

Aceste profeții, mai ales cele legate de zilele din urmă, sunt identificate în Apocalipsa capitolul 10 cu „cărticica” pecetluită până la vremea sfârșitului. Lui Ioan i se spune: „Du-te de ia cărticica deschisă… și mănânc-o; ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea” (Apocalipsa 10:8,9).

În Apocalipsa 10, Ioan stă ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu care a trecut prin experiența Marii Dezamăgiri din 1844. Cărticica deschisă este cartea lui Daniel, ce conține profeția celor două mii trei sute de zile/ani cu privire la curățirea sanctuarului și la judecata de cercetare care va veni. Credința în apropiata revenire a lui Isus a fost o experiență dulce pentru credincioșii adventiști, însă când Hristos nu a venit, așa cum se așteptau, aceștia au trecut printr-o dezamăgire amară. Ei predicaseră solia revenirii lui Hristos, dar lucrarea lor nu se încheiase. În planul lui Dumnezeu mai era un mesaj care trebuia dus lumii întregi. Mesajul acesta ne este prezentat în Apocalipsa 14:6-12 împărțit în trei părți.

Spiritul Profetic ne spune că primele două solii au fost date credincioșilor adventiști de la început. Cea de-a treia avea să fie adăugată prime-

lor două și urma să le fie dată chiar înainte de venirea lui Isus. Alăturarea acestor trei mesaje avea să reprezinte ultimul apel al lui Dumnezeu pentru această lume.

Misiunea noastră ca rămășiță a bisericii lui Dumnezeu este foarte clar descoperită prin inspirație: „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate – proclamarea primei, a celei de-a doua și a celei de-a treia solii îngerești. Nu există o altă lucrare de o așa mare importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia. (…) Lumea trebuie să fie avertizată și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sincer faţă de sarcina încredinţată lui.”1

Pentru că suntem chemați de Dumnezeu să predicăm lumii aceste solii, cât de importat este să înțelegem atât mesajul, cât și importanța predicării lor!

PRIMA SOLIE

Prima solie îngerească din Apocalipsa 14:6,7 prezintă Evanghelia veșnică: salvarea prin harul și neprihănirea lui Hristos – prin puterea Lui, care îndreptățește și sfințește. Îngerul anunță că ceasul judecății a sosit și îi cheamă pe oameni înapoi la adevărata închinare, recunoscându-L în calitate de Creator.

Predicarea faptului că ne aflăm în ceasul judecății se bazează pe împlinirea profeției din Daniel 8:14 –peste două mii trei sute de seri și dimineți (sau zile profetice care reprezintă ani), sanctuarul va fi curățit. Din 22 octombrie 1844, trăim în această perioadă cunoscută ca judecata preadventă – curățirea sanctuarului ceresc. Rezultatele acestei judecăți de cercetare vor hotărî cine va fi luat la cer când Isus Se va întoarce.

Chemarea de a ne închina lui Dumnezeu în calitate de Creator al nostru așază asupra oamenilor responsabilitatea de a păzi ziua care onorează lucrarea Lui de creație. Ni se spune că „Sabatul va constitui proba cea mare a credincioșiei, căci el este adevărul pus în discuţie în mod deosebit. Când va fi adusă încercarea finală asupra oamenilor, se va trage linia de demarcație între aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu și aceia care nu-L slujesc”2 .

Însă a ne închina lui Dumnezeu în calitate de Creator al nostru presupune mai mult de atât – trebuie să fim dispuși să respingem teoriile false referitoare la originea vieții. Este imposibil să crezi în evoluție și să spui în același timp că Dumnezeu este Creatorul cerului și al pământului. Cele două teorii nu pot merge împreună. Mai mult decât atât, evoluționismul este o teorie care face parte din spiritism, deoarece „spiritismul învață că omul este creaţia progresului; că destinul lui, chiar de la naștere, este să progreseze până în veșnicie, spre Dumnezeu”3 .

A DOUA SOLIE

Cea de-a doua solie, găsită în Apocalipsa 14:8, anunță căderea Babilonului; a fost prezentată prima dată în anul 1844.4 Pentru că solia urmează în profeție după predicarea judecății și pentru că bisericile cărora li se adresează acest mesaj au fost odată curate, Babilonul de aici se referă la bisericile care au respins avertizarea cu privire la judecată.

Mesajul „a căzut Babilonul” este repetat în Apocalipsa 18:1-4. Poporul lui Dumnezeu care încă se află în Babilon este chemat să iasă pentru a nu se face vinovat de păcatele Babilonului și să nu fie atins de plăgile care vor cădea peste el. De aceea, Babilonul este format din bisericile care învață multe erori teologice, transmise prin intermediul bisericii Evului Mediu.

Trebuie să înaintăm caracterizați de dragoste creștină și de autenticitate biblică, la fel cum cei din trecut și-au îndeplinit misiunea încredințată lor de Dumnezeu.

Cu toate că a început în anul 1844, căderea Babilonului este un proces elaborat care nu se va încheia până când: (1) bisericile resping cele trei solii îngerești din Apocalipsa 14 și acceptă înșelăciunile puternice și minunile mincinoase prezentate de Satana; (2) aceste biserici apostate se unesc în întregime cu lumea, acceptând și crezând ceea ce lumea acceptă și crede.5

Pentru ca poporul lui Dumnezeu încă aflat în Babilon să înțeleagă nevoia urgentă de a ieși, ei trebuie să înțeleagă păcatele și ereziile Babilonului. Acest lucru așază o răspundere uriașă asupra poporului lui Dumnezeu pentru a îndeplini misiunea Lui de a predica aceste solii. Chiar dacă această predicare va fi întâmpinată cu o ură crâncenă și cu opoziție serioasă pentru demascarea Babilonului și pentru că arată ceea ce este el de fapt, trebuie să înaintăm caracterizați de dragoste creștină și de autenticitate biblică, la fel cum cei din trecut și-au îndeplinit misiunea încredințată lor de Dumnezeu.6

A TREIA SOLIE

Cea de-a treia solie, găsită în Apocalipsa 14:9-11, conține o avertizare clară: nu vă închinați fiarei sau icoanei ei și nu primiți semnul ei. Acest mesaj se bazează pe profeția din Apocalipsa 13. Fiara reprezintă biserica apostată. Icoana fiarei este creată de un al doilea animal, reprezentând Statele Unite. Observați explicația pe care o dă Ellen White: „Pentru ca Statele Unite să facă un chip fiarei, puterea religioasă trebuie să stăpânească asupra guvernului civil, astfel încât însăși autoritatea statului să fie folosită de biserică pentru a-și ajunge scopurile.”7

Pentru mai bine de două sute de ani, Statele Unite au reprezentat un model pentru ceea ce înseamnă libertatea religioasă. Cu toate acestea, conform profeției biblice, vine un timp când libertatea religioasă va fi încălcată și o altă mișcare va controla guvernul pentru a da legi care să împlinească dorințele bisericilor apostate. Rezultatul final al formării acestei icoane va fi lipsa de toleranță față de oricine se opune cerințelor pe care le are alianța biserică/stat.8

Să ne sprijinim în mod deplin pe Isus! Dumnezeu ne pregătește pentru revărsarea ploii târzii, care ne va da putere să predicăm cu glas tare soliile dătătoare de viață ale celor trei îngeri.

Semnul fiarei, păzirea unei zile false de închinare, este o instituție care va reprezenta cu claritate autoritatea fiarei. O biserică se mândrește fără reținere cu faptul că a schimbat Sabatul zilei a șaptea în duminică. Alte biserici spun că se închină duminica, aceasta fiind un memorial al învierii lui Hristos. Niciuna dintre aceste afirmații nu este biblică.

Liderii religioși apostați se vor umple de mânie văzând că nu pot să combată dovezile biblice care susțin sfințenia zilei de sâmbătă, iar păzitorii Sabatului vor fi persecutați și închiși. În mijlocul acestor evenimente, predicarea celei de-a treia solii va avea un impact puternic, întrucât oamenii vor vedea că profeția se împlinește exact cum păzitorii poruncilor au spus că va fi. În timp ce conflictul dintre adevăr și minciună se intensifică, are loc o curățire în mijlocul bisericii lui Dumnezeu: „Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioși care au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi prin ascultarea de adevăr, își vor părăsi poziţia și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină și, când ajung la încercare, ei sunt pregătiţi să aleagă partea ușoară, populară. … Ei devin vrăjmașii cei mai aprigi ai fraţilor lor de mai înainte.”9

Cei care se prind bine de Mântuitorul lor și refuză să părăsească adevărurile găsite în soliile celor trei îngeri își dau seama că, prin puterea lui Dumnezeu, ei trebuie să ducă misiunea Lui mai departe, lăsând rezultatele în grija Lui. Fețele lor vor fi „luminate și, strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. … Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. … Adevărul este văzut cu claritate, iar copiii cinstiţi ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ţinut. … În ciuda unirii tuturor forţelor împotriva adevărului, un mare număr va lua poziţie de partea Domnului.”10

Frați și surori, ceea ce vedem astăzi este un apel la trezire, un îndemn să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu și să fim gata pentru ceea ce urmează. Doar dacă ne sprijinim în mod deplin pe Isus și pe puterea Duhului Sfânt vom putea să realizăm ceva! Dumnezeu ne pregătește pentru revărsarea ploii târzii, care ne va da putere să predicăm cu glas tare soliile dătătoare de viață ale celor trei îngeri.

Te invit astăzi să răspunzi chemării lui Dumnezeu spunând: „Da, Doamne, prin puterea Ta voi merge să predic cele trei solii îngerești. Oriunde vrei să mă trimiți, voi merge.” Amin!

Întrebări pentru meditație:

1. De ce este important să studiem cele trei solii îngerești în contextul mai mare al profeției biblice? 2. Ce le-ai spune oamenilor care citesc această prelegere și îți spun că le este frică să se gândească la timpul sfârșitului și la evenimentele finale? 3. Cum ai prezenta esența celor trei solii îngerești dacă ar trebui să le împărtășești unui prieten care nu a auzit niciodată despre ele?Note de subsol: 1 Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 19. 2 Ellen G, White, Tragedia veacurilor, p. 605. 3 Ibid., p. 554. 4 Ibid., p. 389. 5 Ibid., p. 390. 6 Ibid., p. 606. 7 Ibid., p. 443. 8 Ibid., p. 445. 9 Ibid., p. 608. 10 Ibid., p. 612.

Ted N.C. Wilson este președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Puteți găsi mai multe articole și comentarii ale președintelui pe contul de Twitter: @pastortedwilson și pe cel de Facebook: @Pastor Ted Wilson.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.