1. Vineri seara – Săptămâna de Rugăciune

NU PLÂNGEȚI!

„Vrednic este Mielul”

EMIL JIGĂU

„Fără precedent” este expresia deseori folosită pentru a descrie evenimentele care au modelat lumea în ultimul timp. Niciodată până acum nu am avut parte de asemenea evenimente cutremurătoare care, într-o perioadă relativ scurtă de timp, să se precipite afectând aproape fiecare aspect al vieții atât de rapid și de dramatic.”

Acestea sunt cuvintele cu care fratele Ted Wilson își începe cuvântul introductiv al acestei Săptămâni de Rugăciune mondiale. Cuvinte care reflectă atât de clar experiențele dramatice prin care am trecut, în mod special în ultimii doi ani. S-a plâns mult… de fapt așa a fost întreaga istorie a omenirii. O istorie a plânsului. Va întrerupe cineva acest plâns? Avem vreo veste bună în acest sens? „Și unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge!” (Apocalipsa 5:5 p.p.)

Ne este propusă o inhibare a sentimentelor? Psihicul uman își are „intrările” lui – mesajele recepționate de organele specializate ce produc în interior simțăminte, gânduri etc., dar și „ieșirile“ lui – energiile acumulate nu se pot reține la nesfârșit.

Descărcarea emoțiilor poate să ia două direcții – spre exterior sau spre interior; în cel de-al doilea caz, consecințele pot fi grave – izolare, depresie. „Nu plângeți!” și totuși „Isus plângea” (Ioan 11:35; Luca 19:41). Invitația vizează rezolvarea plânsului omenirii, și nu inhibarea simțămintelor legitime.

MIELUL ÎNSÂNGERAT

În ce constă experiența lui Ioan? O carte scrisă, pecetluită, dar nu este nimeni vrednic s-o deschidă pentru a-i afla conținutul. Imposibilitatea deschiderii nu era de natură fizică, ci morală. O situație limită care a generat plânsul.

Situația limită este căderea omului în păcat, cu toate consecințele.

Moartea a început să cuprindă natura, inimile, viitorul. „Veac după veac, de pe pământul nostru se ridică un strigăt continuu de jale și întreaga creațiune suspină de durere – ca o consecință a neascultării omului.” – Calea mântuirii, p. 26

Situația limită este generată și de contextul creat. Acuzația diavolului era că nimeni nu va putea satisface mila și dreptatea în același timp.

Și iată vestea cea bună! Numai Cineva egal cu Dumnezeu putea rezolva problema. Un Miel adus din depărtări, din trecutul îndepărtat al începuturilor existenței lumii – Mielul junghiat. » „în mâna dreaptă” (5:1) – Dumnezeu a avut situația sub control. Un Dumnezeu care ar fi zis: „Stați aici. Am să mă gândesc ce am să fac cu voi” n-ar fi putut vorbi convingător despre îndurarea Sa, n-ar fi putut aduce liniște.

Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere de noua situație creată. Cu această convingere, a unui Dumnezeu prevăzător, plânsul încetează. » „scrisă pe dinăuntru și pe dinafară” (5:1) – planul iubirii; cu greu s-a găsit spațiu pentru a conține planul salvării. Iubirea s-a revărsat.

Cu înțelegerea că iubirea Lui este insondabilă, plânsul încetează. » „pecetluită cu șapte peceți” (5:1); – perfect sigilată. Nimeni nu era vrednic s-o deschidă. Capacitatea de a o deschide nu este o chestiune de putere, poziție, ci de biruință și valoare morală.

Domnul Isus, singurul vrednic, pentru că El este egal cu Legea călcată, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, pentru că a dus o viață desăvârșită, pentru că S-a adus ca jertfă suficientă.

La cruce, plânsul încetează. » „Mielul junghiat” (v. 6) – un cuvânt fără pereche, unic, pentru că și Fiul este unic. Întreg pământul, universul întreg s-au luminat de cuvântul Tatălui: „Mielul.”

Istoria Mielului începe în vremurile fără de început – la „întemeierea lumii”. Ioan Îl vede junghiat.

„Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” (Apocalipsa 5:12)

Semnificații:

• o viziune simbolică a sanctuarului păstrată mereu în conștiință; el vorbea despre realitatea care avea să vină; taina simbolurilor și a ceremoniilor s-a destrămat atunci când realitatea a venit;

• temeliile lumii necesitau o platformă solidă;

• durabilitatea temeliilor lumii trebuiau să-I ofere chiar lui Dumnezeu odihnă; hotărârea de a ne crea s-a născut din imensa tensiune a două simțăminte sfâșietoare – mila față de propriul Său Fiu și dragostea față de noi; dragostea a biruit;

• siguranță pentru lumile necăzute;

• mângâiere pentru noi.

La cruce s-a auzit strigătul: „S-a sfârșit!” Aici trebuie să înceteze plânsul, căci Dumnezeu Și-a golit inima de Tată.

Chiar dacă obrajii ne sunt câteodată umezi în urma simțămintelor normale pe care le resimțim, putem totuși spera și exprima lauda – „Și cântau o cântare nouă și ziceau: «Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ!»

M-am uitat și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii.

Ei ziceau cu glas tare: «Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!»

Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: «Ale Celui ce șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!»” (Apoc. 5:9-13)

SĂ AVEM MIEI

În prezența Mielului se ascunde siguranța dobândirii păcii. Să avem miel! Cum? De Paște? Nu, să-L avem necurmat pe altarul inimii.

Un pod basculant de cale ferată foarte circulat traversa un fluviu. Într-o seară întunecată, un tren de pasageri era programat să treacă podul. Cu câteva minute înainte, paznicul podului controlă închizătoarele de siguranță și constată că acestea erau rupte. Se prăbuși cu toată greutatea corpului… trenul era deja la semnal când vocea copilului său se auzi printre linii. Ce să facă? Făcu cea mai grea alegere pe care putea s-o facă. Trenul trecu în viteză și în siguranță fără ca pasagerii să știe sacrificiul imens al acestui tată iubitor. „Nu plângeți!” Pentru că și Dumnezeu a făcut singurul lucru pe care putea să-l facă – „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.